ستاره های سینما در حال دگردیسی!

در حقیقت ستاره سینما جدا از اینکه باید استعداد به سالن کشاندن مخاطبان را داشته و در گیشه موثر باشد، بتواند سر و شکلی سیمرغ پسند و جشنواره ای نیز به تجربه هایش ببخشد و درحقیقت تنها عنوان بازیگر گیشه را با خود همراه نسازد.