او گفت: «چرا با وجود شش سال دوری از کار حرفه ای سینما و تلویزیون خار چشم بعضی دوستان شدم که اینگونه حواشی درست می کنند.

این حواشی درست کردن تشویش اذعان عمومی نمی باشد یا ما جزو عموم نمی باشیم. می دانم هرجا شکایت کنم اثری ندارد.»