فرجی درحالی از تمایل خود برای پرسپولیسی شدن گفته که سیدمهدی رحمتی با توجه به جدایی محمد حسین مرادمند یکی از مدافعان باسابقه خود و پیوستنش به دیگر تیم تهرانی یعنی پرسپولیس به هیچ وجه موافق جدایی دیگر مدافع خود نیست.

از این رو مدیران شهرخودرو به فرشاد فرجی اعلام کردند که به هیچ وجه با جدایی وی موافقت نخواهند کرد و حضور این مدافع در پرسپولیس منتفی است.