Browsing Tag

مصطفی کیایی

مصطفی کیایی: جنبش زنان نباید در حد بیانیه باقی بماند

مصطفی کیایی: جنبش زنان باید عملی باشد یعنی در حد بیانیه باقی نماند؛ تیمی تشکیل شود و در فضایی تعاملی افراد را بخواهند که چنینی شکایتی وجود دارد، شاکی و متشاکی دعوت شوند، حرف زده شود و افراد بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.