Browsing Tag

کارگردان سینما

نرگس آبیار: برای امرار معاش ویراستاری می‌کردم

نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان سینما گفت: در آن روزهایی که برای امرار معاش ویراستاری می‌کردم، غر می‌زدم، و خیلی سختم بود چون فکر می‌کردم که دارم کارهای مردم را بهتر می‌کنم، بدون اینکه اسمی از من باشد.